موج اهدای درصدی از حقوق
مدیران متملق و بادمجان دور‌قاب‌چین به دنبال جلوه‌کردن هستند و به نتایج رفتارهای خود دقتی ندارند و سلامت روانی را قربانی مطامع خود می‌کنند.

گروه پزشکان و قانون خود را مکلف به انذار به این مطلب می‌داند؛ به خصوص آنکه منت موضوع را رئیس جمهور بر سر مردم گذاشتند و تصور می‌کنند هر‌گاه بخواهند می‌توانند آن را انجام دهند که امری مطلقا غیر‌عاقلانه است.


پایان پیام/

مطالب مشابه