بودن یا نبودن؟ مسئله این است
از یک سو بلافاصله با خودم میگویم : مرد حسابی ،مسلم است که وجود دارد. این همه بازرسی فلج کننده از مراکز درمانی ، اینهمه بخش نامه های دست و پاگیر ، این همه اِعمال محدودیت ها و جرم انگاریهای متعدد از اقدامات پزشکان عمومی ، اینهمه تعیین تکلیف دستوری برای ابلاغ تعرفه ، اینهمه مشوق شکایت با معرفی ۱۶۹۰ ، اینهمه ایجاد خفقان شغلی برای رسته های متعدد پزشکی ، اینهمه فشارهای متعدد بر درمانگران و..... مگر می شود بلاصاحب تعیین شده باشد ؟ مگر می شود بدون تولیت باشد ؟ مگر می شود ....؟؟؟؟

 
و بلافاصله بخش دیگری از حافظه ام به مدد می آید که : پس کدام نهاد و ارگان :

- مسئولِ مقابله با عرضه و فروش غیرمجاز داروهای آگونیست است ؟  

- مسئولِ تهیه و عرضه ماسک و گان و لوازم حفاظتی برای همکاران خط مقدم تیم درمانی است ؟

-  مسئولِ تعیین مصادیق مداخله غیرمجاز در امور درمانی و دارویی است ؟

- مسئولِ معرفی افراد مداخله گر غیرمجاز در امر درمان و عرضه دارو و شبه دارو به قوه قضائیه است ؟

- مسئولِ دفاع از سلامت عمومی است؟

- مسئولِ برخورد با فریبکاران مداخله گر در امر سلامت ملت است ؟

-مسئولِ حمایت از کلیت جان و آبروی تیم درمانی است ؟

و......

و به این نتیجه میرسم که این ساختار ظاهرا پوشالی است و فقط بجز نمایش دندان تیز خود برای پزشکان و تیم درمان ، شیر بی یال و دم و اشکمی است که نه جسارت برخورد با مداخله گران در امر سلامت را دارد و نه جرات اجرای وظایف حاکمیتی خود برای کسانی بجز تیم درمان و پزشکان.


و درنهایت برای هزارمین بار به تعارض میرسم که براستی وزارت بهداشت واقعا چه نقشی در حاکمیت ایفا می کند ؟؟ این همه هزینه و سازمان عریض و طویل بابت چه بر جامعه تحمیل می شود؟؟

وقتی حتی از تهیه یک شکوائیه علیه مشتی فریبکار ناتوان است و حتی جرات معرفی آنان به دادگاه را ندارد؟


اگر عمرمان به دنیا بود و از این غائله کورونا جان به در بردیم که در معیت سایر دوستان کارهایی انجام خواهیم داد و اگر هم نه که تکلیف ساقط می شود.


ما را به خیر تو امیدی نیست..

پایان پیام/

مطالب مشابه