چگونگی نظارت کیفی بر آزمایشگاه های تشخیص طبی
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، مهران قهرمانی درباره چگونگی کنترل کیفی آزمایشگاه های تشخیص پزشکی اظهار داشت: برای انجام هر تست موظف هستیم استانداردهایی بگذاریم.

دبیر علمی انجمن آسیب شناسی ایران ادامه داد: استانداردهای مختلفی براساس ایزو تعریف می شود که مهمترین ایزو، ایزو ۱۵۱۸۹ است، آزمایشگاه مرجع سلامت بر اساس آن و مقداری بومی سازی،چک لیستی ۱۶۴ قسمتی را به ما ارائه داده است.

وی افزود: این ارزیابی را چند ماه یکبار دانشگاه های علوم پزشکی انجام می دهند؛ ضمن اینکه کنترل خارجی نیز داریم که باید ما ثبت نام کرده و سالی ۳ بار تست های مختلفی را به ما ارائه می کنند تا ما آن را انجام دهیم و همه آزمایشگاه باید این تست ها را انجام دهند.

به گزارش فارس قهرمانی در پایان گفت: کنترل کیفی خارجی در تمدید پروانه آزمایشگاه الزامی است، باید هر آزمایشگاه دستورالعمل ممیزی داخلی برای خود بنویسد، آزمایشگاه ها هر سه ماه یک بار چک لیست ۱۰۴ قسمتی که خودشان دارند را توسط مسئول کنترل کیفی خود انجام داده و آن ارزیابی می کنند و این فرد، نواقص موجود را به مسئول فنی آزمایشگاه ارجاع می دهد.

پایان پیام/

مطالب مشابه