کارگاه بررسی برنامه پاسخ نظام سلامت در حوادث و بلایا (EOP)
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، مجتبی خالدی گفت: در نوشتن برنامه های مربوط به پاسخ در نظام سلامت، عملیاتی شدن برنامه های تدوین شده از اهمیت بالایی برخوردار است، تمرین در شبیه ساز EOP باعث ارتقای آمادگی نظام سلامت در پاسخ به بحران ها می شود.

در ادامه محمد جواد مرادیان مدیر حوادث و فوریت های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز و دبیر علمی بررسی برنامه پاسخ نظام سلامت در حوادث و بلایا (EOP) ضمن ارائه کامل سامانه شبیه سازی شده برنامه پاسخ نظام سلامت در حوادث و بلایا، این سامانه را برای تمام کلان منطقه ها قابل دسترسی دانست و گفت: این سامانه به نحوی طراحی شده که مسئول هر کلان منطقه بتواند با سناریوی مرتبط با منطقه خود، با سایر دانشگاه های زیر مجموعه تمرین دورمیزی برگزار کند.

وی چشم انداز این سامانه را در راستای اهداف اقتصاد مقاومتی، ارتقای آمادگی دانشگاه ها در پاسخ به حوادث و آشنایی بیشتر نیروها با کارکردهای پاسخ در زمان حوادث و بلایا عنوان کرد.

به گزارش ایرنا مرادیان در پایان گفت: EOP در راســتای هــدف کلان نظــام سلامت مبنــی بــر کاهــش خطــر مخاطــرات طبیعــی و انســان ســاخت در ســطح جامعـه، تسهیلات و منابـع نظـام سـامت تدویـن شـده و مبتنـی بـر رویکـرد مشـارکت بیـن بخشـی است، همچنین تمـام مخاطـرات و تمـام جنبـه هـای سـلامت که هـدف اصلـی آن ارتقـای آمادگـی یکپارچـه نظـام سلامت در پاسـخ موثـر، بـه موقـع و هماهنـگ بـه مخاطـرات طبیعـی و انسـان سـاخت است را نیز در برمی گیرد.

پایان پیام/

مطالب مشابه