اجرای آزمایشی ارزیابی تناسب پذیرش و اقامت بیماران در بیمارستان
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، حنان حاجی محمودی، با اشاره به اجرای پایلوت پروتکل ارزیابی تناسب پذیرش و اقامت بیماران بستری از اول مرداد در یک بیمارستان از هر استان گفت: با اجرای این طرح حدود ۱۱ درصد از موارد پذیرش های نامناسب بستری و ۹ درصد از روز اقامت های نامناسب بیماران در بیمارستان‌ها کاهش می‌یابد.

مدیرکل دفتر مدیریت خدمات تخصصی سازمان بیمه سلامت در خصوص پروتکل ارزیابی تناسب بستری پذیرش و اقامت بیماران بیان کرد: این پروتکل بین المللی که در کشور به صورت بومی طراحی شده است، برای بررسی موارد غیر ضروری و تقاضاهای القایی در سطح بستری مورد استفاده قرار می گیرد و به تخصیص بهینه منابع کمک می کند تا خدمات بستری در اختیار نیازمندان قرار گیرد.

وی افزود: این پروتکل که به صورت آزمایشی در استان همدان با هدف اطلاع‌رسانی به پزشکان اجرایی شد، کاهش موارد غیر ضروری بستری در سطح بیمارستان‌ها را در پی داشت. بنابراین با توجه به نتیجه مثبت اجرای این برنامه در استان همدان، برنامه مذکور در یک بیمارستان از هر استان به صورت پایلوت اجرا خواهد شد تا نسبت به اجرای آن بصورت سراسری در کشور در سال ۹۹ تصمیم گیری شود.

حاجی‌محمودی گفت: هدف از اجرای پروتکل اعمال کسور به بیمارستان‌ها نیست. ما قصد داریم که با اجرای این طرح به پزشکان اطلاع رسانی کنیم تا نسبت به عملکرد خود آگاه شوند تا در نهایت با ایجاد تناسب در میزان بستری‌ها، تخت های بیمارستانی و خدمات مرتبط با آن در اختیار بیمه شدگان نیازمند قرار گیرد.

مدیرکل دفتر مدیریت خدمات تخصصی سازمان بیمه سلامت ادامه داد: از ابتدای مرداد ماه سال جاری پروتکل ارزیابی مناسبت بستری پذیرش و اقامت بیماران در یک بیمارستان از هر استان اجرایی خواهد شد، براین اساس پرونده های بیمارستانی براساس حجم نمونه‌ای که به آنها داده می شود، جمع آوری، بررسی و نتایج آن به پزشکان اطلاع رسانی خواهد شد تا نسبت به عملکرد خود اطلاع داشته باشند. همچنین بعد از این مداخله مجدداً نمونه گیری از پرونده‌های بستری انجام و تناسب پذیرش آنها ارزیابی خواهد شد.

به گزارش مهر وی در پایان اضافه کرد: در مطالعه ای که در استان همدان انجام شد، پذیرش بیماران غیرضروری بعد از اجرای پروتکل و ارائه کارنامه به پزشکان از ۲۵ به ۱۴ درصد و مدت زمان اقامت غیر مقتضی بیماران از ۴۲ درصد به ۳۳ درصد کاهش یافته است.

پایان پیام/

مطالب مشابه