دولت تصدی‌گری‌ خود در حوزه دارو را به بخش خصوصی واگذار کند
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، علی اسماعیلی درباره وضعیت کسری دارو و نارضایتی بیماران از خدمات دارویی در کشور، گفت: برای واردات دارو ارز مکفی اختصاص یافته است، بنابراین مشکل اساسی تامین دارو نیست بلکه معضل اساسی در توزیع دارو در صنعت داروسازی کشور است.

عضو  کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: وظیفه اساسی دولت نظارتی و حاکمیتی است، بنابراین الزام آور است که دولت تصدی گری اش در حوزه دارو را به بخش خصوصی واگذار کند تا با نظارت اجمالی بر بخش خصوصی بتوان روند توزیع دارو را ساماندهی کرد، بسیاری از داروها در بازار سیاه بفروش می روند و این امر موجب می شود دارو گران و نایاب بدست بیمار برسد. 

وی افزود: زمانی که دولت تولید، توزیع و واردات دارو را به تنهایی بدست بگیرد، پرواضح است که  دولت توان به دوش کشیدن بارسنگین تامین دارو را برای بیماران نخواهد داشت، بنابراین راهکار  اساسی این است که دولت تصدی گری در حوزه دارو را رها کند و به بخش خصوصی واگذار کند تا بتوان وضعیت دارو در کشور را ساماندهی کرد.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت اسماعیلی در پایان با بیان اینکه توزیع نامناسب دارو مشکل اساسی تهیه دارو برای بیماران است یادآور شد: کسری دارو در داروخانه نتیجه فروش برخی از داروها در بازار سیاه است.

پایان پیام/

مطالب مشابه